Úvodní obrázek

Integrovaná politika společnosti JICOM, spol. s r.o.

Naše společnost JICOM, spol. s r.o. působí v oblasti provádění elektromontážních prací na stavbách, včetně železničních koridorů.

Společnost má stanovenu základní strategii, která zohledňuje potřeby a očekávání zainteresovaných stran určenou v kontextu společnosti.

S ohledem na naše postoje ke spokojenosti zákazníků, oblasti kvality, ochraně životního prostředí a oblasti bezpečnosti práce, které vychází z této strategie společnosti se zavazujeme plnit následující body integrované politiky:

 • trvale sledovat plnění všech relevantních zákonů, nařízení a správních rozhodnutí na kvalitu, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce,
 • poskytovat služby zákazníkům na vysoké úrovni při maximálním zabezpečení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce, včetně dodržení legislativních požadavků,
 • společnost bude dbát na ochranu všech složek životního prostředí, se zohledněním životního cyklu výrobků a materiálů
 • důsledně realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti spotřeby energií a surovin, vzniku a využití odpadů,
 • trvale předcházet vzniku havarijních situací v oblastech ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce a to opatřeními v oblasti organizační, vzdělávací a technické,
 • dbát na prevenci vzniku úrazů a nemocí z povolání a zvyšování úrovně řízení a výkonnosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • sledovat a vyhodnocovat míru spokojenosti zákazníků a zainteresovaných stran na kvalitu provedených prací, šetrnost ve vztahu k životnímu prostředí a přístup k bezpečnosti práce
 • vyžadovat od svých smluvních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a ke kvalitě prováděných pracích a tento přístup kontrolovat,
 • zvyšovat uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a kvality prováděných prací u svých zaměstnanců plánovaným vzděláváním,
 • vstřícně a účelně komunikovat se zaměstnanci a zainteresovanými stranami s cílem vnímat a respektovat jejich názory a doporučení v oblasti kvality prováděných prací, vlivu společnosti na životní prostředí a v otázkách bezpečnosti práce a seznamovat je s činnostmi společnosti v celém rozsahu integrovaného systému managementu
 • pravidelně přezkoumávat strategii společnosti, politiku a stanovené cílů tak, aby byly vytvořeny podmínky k průběžnému zlepšování integrovaného systému managementu